Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky Provence

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.provence-dekorace.com nabízející k prodeji dekorační zboží. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Tomáš Viklický, IČO 07494661 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Objednávka a ceny zboží

Ceny u zboží na http://www.dekorace-provence.com jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy nemůže být jednostranně změněna.

Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě - naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky, objednávat lze také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobní odběr. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné kontaktní údaje kupujícího.

Při objednávce nad 5.000 Kč může provozovatel požadovat zálohovou platbu na uvedené zboží.

Termín a způsob dodání zboží

Předběžný a orientační termín dodání zboží je 5 - 8 pracovních dní, v případě neskladových položek 14 - 21 dní od objednání. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, prodávající ho vyexpeduje – předá dopravci ihned následující pracovní den po obdržení objednávky.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 5 - 8 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Nepředá-li prodávající zboží do 30 pracovních dnů, má kupujících právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

Záruka a reklamace, práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému, kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím. V případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí atd.), je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující má na základě ustanovení § 53/7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

3. Práva z vadného plnění

- prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

- Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění . Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

- Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

- Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

- V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy

- podstatné je takové porušení smlouvy, o němž stran porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala

- u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny

- vyslytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zboží větší počet vad, má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy

- při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy

- není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši

- pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět

- kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno

- prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzní o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

- prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

- prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace

- právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil

- v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat

- volbu způsobu reklamace má kupující

- Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3. Reklamační řád

a) obal zásilky poškozený při přepravě - zásilku přebíranou od dopravce důkladně zkontrolujte. Pokud zjistíte, že je obal viditelně poškozený, požadujte po dopravci, aby poškození uvedl v průvodní dokumentaci zásilky (předávacím protokolu, přepravním listu apod). Takto poškozenou zásilku můžete rovněž odmítnout převzít. O tomto problému nás zároveň prosím kontaktujte a to nejlépe e-mailem na adresu info@provence-dekorace.com.

b) poškozený produkt při rozbalení - v případě, že je obal v pořádku, ale po rozbalení zásilky zjistíte, že je produkt poškozený, vyfoťte prosím celý balík i konkrétní poškození. Fotky nám do druhého pracovního dne od převzetí zásilky zašlete na adresu info@provence-dekorace.com spolu s číslem objednávky nebo číslem faktury. Se zásilkou pokud možno dále nemanipulujte a vyčkejte na informace od nás.

c) vaše právo na reklamaci objevených vad - jako spotřebitel máte 24 měsíců od převzetí produktu možnost reklamace pro případ, že by se na produktu objevila nějaká závada. V případě nákupu na firmu je tato doba 12 měsíců.

d) zahájení reklamace - produkt prosím pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Nemusí být dodán v původní krabici, ale obvykle je pro přepravu ideální. Kromě samotného reklamovaného produktu nám prosím dodejte i doklad o jeho nákupu. Pokud třeba nemůžete najít naši fakturu, bude stačit jkýkoli jiný doklad, ze kterého je zřejmé, co a kdy jste u nás zakoupili. Současně prosíme dodat popis vady a kontakt na vás.

K reklamaci můžete využít reklamační list zaslaný současně s fakturou, elektronickou poštou na e-mail: info@provence-dekorace.com nebo telefonicky na tel: 777 606 148.

Uvedený balík si necháme přivést přepravní společností na naše náklady nebo vše prosím zašlete na adresu:

eshop@provence-dekorace.com, Puškinova 31, Brno - Žabovřesky, PSČ: 61600.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním.

e) vyřízení reklamace - o přijetí vaší reklamace vás informujeme. Na její vyřízení máme ze zákona až 30 dnů od vašeho oznámení. V drtivé většině případů však posouzení vady a náprava trvají mnohem kratší dobu.

O tom, že je vaše reklamace vyřízena, vás informujeme e-mailem, SMS nebo telefonicky. Bude-li vaše reklamace vyřízená jako oprávněná, proplatíme vám poštovné, které jste zaplatili, pokud jste nám reklamovaný produkt zasílali. Stačí nám po ukončení reklamace zaslat podací lístek spolu s číslem vašeho bankovního účtu.

4.Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Informace od odstoupení od smlouvy jsou upraveny v ustanoveních § 1829 až § 1837 OZ. Dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) OZ má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Dle ust. §1831 odst. 1 OZ, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obržel. (Tzn., že ve lhůtě 14 dnů je třeba odeslat odstoupení od smlouvy, na odeslání zboží má spotřebitel dalších 14 dní.)

Dle ust. § 1832 odst. 1 OZ, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Dle ust. § 1832 odst. 4 OZ, odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Dle ust. § 1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnotyzboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@provence-dekorace.com.

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případech dle ust. § 1837 OZ

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho přdchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po podání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedené jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhrdních dílů

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- dalších důvodů, které se nevztahují ke zboží z eshopu provence-dekorace.com

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle ust. § 14 ZOS

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému sunjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

7.Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz